เต่ากินผักบุ้ง-มโหรี


เพลงเต่ากินผักบุ้ง เป็นเพลงอัตราจังหวะสองชั้นทำนองเก่าเป็นเพลงสมัยอยุธยาตอนปลายใช้เป็นเพลงลา โบราณาจารย์จัดเพลงนี้ในเพลงช้าเรื่อง "เต่ากินผักบุ้ง" มีอยู่หลาย...

9,211